top of page
Tìm kiếm
 • Ảnh của tác giảReal Bean Coffee

REAL BEAN COFFEE VỚI MỤC TIÊU 12 SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Đã cập nhật: 25 thg 5, 2022

REAL BEAN COFFEE WITH THE GOAL12 RESPONSIBLE PRODUCTION AND CONSUMPTION OF THE UNITED NATIONS


I. Định nghĩa về sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm

I. The definition of Responsible Production and Consumption

Những năm gần đây, các hoạt động tiêu dùng và sản xuất của các doanh nghiệp trên toàn thế giới một mặt vừa là động lực phát triển kinh tế thế giới. Mặt khác, nó cũng đang gây ra một số tác động tiêu cực đến hành tinh và môi trường. Do đó, Liên Hợp Quốc đã và đang yêu cầu các quốc gia thực hiện mục tiêu tiêu dùng và sản xuất bền vững có trách nhiệm để cải thiện các tác động tiêu cực môi trường và xã hội như:

In recent years, the consumption and production activities of enterprises around the world have been the driving force of world economic development on the one hand. However, it is also causing some negative impacts on the planet and the environment. Therefore, the United Nations has been requesting countries to implement responsible sustainable consumption and production goals to ameliorate negative environmental and social impacts such as:

 • Thúc đẩy sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng / Promote efficient use of resources and energy

 • Xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững / To build sustainable infrastructure

 • Làm giảm tác động đến môi trường / To reduce impact on the environment

 • Đảm bảo quyền lợi của người lao động / Ensuring the rights of employees

 • Đem đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người / Providing a better quality of life for everyone


II. Real Bean đã làm gì để thực hiện mục tiêu này

II. What has Real Bean Coffee done to accomplish this goal?


Mặc dù là một doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng Real Bean Coffee đã tập trung phát triển theo định hướng của Liên Hợp Quốc với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm từ những ngày đầu thành lập. Cụ thể Real Bean Coffee đã xây dựng mô hình trồng cà phê đặc sản với các chiến lược quản lý và phát triển bao gồm:


Despite being a start-up business, Real Bean Coffee has focused on developing in the direction of the United Nations with the goal of responsible production and consumption from the early days when the company was established. Specifically, Real Bean Coffee has built a model of specialty coffee with management and development strategies including:


 1. Xây dựng mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững với các giải pháp mới:

1. Building sustainable production and consumption models with new solutions:


Đầu tiên, công ty chủ yếu sử dụng các nguồn năng lượng xanh, tự nhiên trong suốt quá trình sản xuất như sử dụng năng lượng mặt trời để phơi phóng cà phê. Ứng dụng máy móc trong quá trình rang, cụ thể sử dụng máy rang điện công suất lớn (30kg 1 lần rang) để tiết kiệm điện và tăng năng suất sản phẩm, không sử dụng các loại chất đốt như than, củi gây ô nhiễm môi trường.


First, the company mainly uses natural, green energy sources throughout the production process, such as using solar energy to dry the coffee. Application of machinery in the roasting process, specifically using a large capacity electric roaster (30kg per roast) to save electricity and increase product productivity, say no to using coal and firewood that cause environmental pollution.


Real Bean Coffee luôn đảm bảo chủ động về nguồn hàng, có kế hoạch cụ thể để đảm bảo khả năng cung ứng và quản lý hiệu quả hoạt động gieo trồng và sản xuất với sản lượng cà phê sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Đồng thời, doanh nghiệp cũng luôn mở rộng kênh phân phối, tìm kiếm đa dạng những nhà thu mua nhân xanh hỗ trợ cho người nông dân sau các mùa vụ thu hoạch.


​​Real Bean Coffee always ensures the initiative in the source of coffee, and has a specific plan to ensure the ability to supply and effectively manage the planting and production activities with the coffee output ready for the requirements of the market. The company also always expands distribution channels, looking for a variety of green coffee bean buyers to support farmers after the harvest.


Đối với khách hàng, Real Bean Coffee luôn có những chính sách ưu đãi, đưa ra mức giá cố định phù hợp để khuyến khích khách hàng đặt hàng trước vụ mùa. Việc làm này giúp thuận lợi hơn trong việc tính toán, cân nhắc về sản lượng gieo trồng trong mùa vụ kế tiếp, giảm thất thoát thực phẩm dọc theo chuỗi sản xuất và cung ứng, bao gồm cả tổn thất sau thu hoạch.


For customers, Real Bean Coffee always has preferential policies, offering a reasonable price to encourage customers to order before the crop. This makes it easier to calculate the output of the next crop to avoid waste and post-harvest losses.


—----


Bên cạnh đó, Real Bean Coffee còn áp dụng vùng nguyên liệu trồng cà phê với 3 tầng che phủ trong quá trình canh tác:


Besides, Real Bean Coffee also applies a coffee-growing area with 3 covers:

 • Tầng hoa màu

Để xử lý cỏ dại - tác nhân gây hại và tranh dinh dưỡng từ đất và nguồn nước, hoặc các loại thực vật dễ gây bệnh cho cây cà phê, người dân được khuyến khích xử lý bằng phương pháp truyền thống. Hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ, vào đầu mùa khô sử dụng rơm, rạ, thân cây họ đậu để tủ gốc, giữ ẩm cho cây cà phê.


Trong nhóm tầng thấp này, nhóm cây hoa màu sẽ được trồng xen canh, mục đích nhằm tăng dưỡng chất cho cây cà phê, tăng lớp mùn cho đất. Từ đó, cây cà phê được cung cấp thêm chất dinh dưỡng tốt trong quá trình sinh trưởng. Chất lượng hạt cà phê được nâng cao và không tồn dư hoạt chất Glyphosate (thuốc diệt cỏ) trong sản phẩm.


Ngoài ra, nguồn thu nhập từ tầng hoa màu này cũng hỗ trợ thêm về mặt kinh tế và lương thực cho người nông dân trong xuyên suốt vụ mùa. Người dân ở đây được công ty khuyến khích trồng xen canh các loại hoa màu ngắn ngày khác như các giống đậu, khoai, cà để tăng năng suất mùa vụ, cải thiện thu nhập. Nếu những loại hoa màu này được người dân trồng với số lượng nhiều và đạt chất lượng, công ty cũng hỗ trợ tìm thêm các nhà thu mua để hỗ trợ cho những hộ nông dân có nhu cầu bán thêm nông sản khác ngoài cà phê.

 • Layer of grass and short-day plants

In order to handle weeds - harmful agents which compete for nutrients from soil and water sources, or plants that are susceptible to disease in coffee trê, people are encouraged to handle them by traditional methods. Limit the use of herbicides. At the beginning of the dry season, use straws, and legume stalks to keep the coffee plants moist.

In this low-rise layer, the group of crops will be intercropped, in order to increase nutrients for coffee trees and increase the humus layer of the soil. From there, coffee plants are provided with more good nutrients during growth. The quality of coffee beans is improved and there is no residue of Glyphosate (herbicide) in the product.


In addition, this source of income from this crop layer also provides economic and food support to farmers throughout the growing season. People here are encouraged by the company to intercrop other short-term crops such as beans, potatoes, and tomatoes,... to increase crop productivity and improve income. If these crops are grown in large quantities and with good quality, the company will also assist in finding more collectors to support farmers who need to sell other agricultural products other than coffee.

 • Tầng trồng cà phê


Trong suốt mùa vụ, cây trồng cũng được quản lý và chăm sóc tỉ mỉ theo mô hình biotech để đảm bảo được chất lượng tốt nhất của từng hạt cà phê mà không sử dụng các loại hóa chất có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.


Ở Real Bean Coffee, khi canh tác người nông dân sẽ cắt cành cho cây cà phê hợp lý để cây thông thoáng, sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sự phát triển của sâu bệnh hại. Tưới nước tiết kiệm cho cây cà phê, không áp dụng phương pháp tưới tràn, vì sẽ làm lây lan nguồn bệnh trong vườn cà phê.


Bón phân cân đối, hợp lý giữa phân vô cơ và hữu cơ, chủ yếu bón phân hữu cơ nhằm tăng cường, cải tạo đất, tăng số lượng vi sinh vật có lợi trong đất. Áp dụng công nghệ bón phân dựa vào độ phì đất và năng suất đạt được để giúp cây cà phê sinh trưởng khỏe, bộ rễ tốt hạn chế được tác hại của các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh từ đất.


Khi phải xử lý vườn bệnh bằng biện pháp hóa học, người nông dân được khuyến khích chỉ phun các thuốc hóa học khi cần thiết. Các loại thuốc sử dụng phải được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép, không sử dụng thuốc cấm, thuốc không có trong danh mục, thuốc chưa đăng ký. Áp dụng theo nguyên tắc 4 đúng trong khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là: Đúng thuốc, đúng lúc, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách.

 • Coffee plantation layer

During the growing process, the crops are also meticulously managed and cared for according to the biotech model to ensure the best quality of each coffee bean without using chemicals, which is harmful to consumers' health.


At Real Bean Coffee, when cultivating coffee trees, farmers will cut branches of coffee trees appropriately so that the tree can breathe, grow and develop well, limiting the development of pests and diseases. Water sparingly for coffee plants, do not apply overflow irrigation, because it will spread disease in the coffee garden.


Balanced and reasonable fertilization between inorganic and organic fertilizers, mainly with organic fertilizers strengthen and improve the soil, and increase the number of beneficial microorganisms in the soil. Applying fertilizer technology based on soil fertility and yield to help coffee trees grow healthy have good roots, and limit the harmful effects of pests and diseases arising from the soil.


When having garden disease treatment with chemical methods, farmers are encouraged to spray chemicals only when necessary. Chemicals used must be registered in the list of pesticides permitted by the Ministry of Agriculture and Rural Development, not use chemicals on the banned list & unregistered ones. Applying the 4 right principles while using pesticides are Right pesticides, right time, right concentration, right dose, and right way.

 • Tầng che phủ trên cao

Để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến mức thấp nhất, mô hình trồng cà phê ở Real Bean Coffee còn được trang bị thêm tầng che phủ ở trên cao giúp tránh được một số côn trùng gây hại và ảnh hưởng do thay đổi thất thường của thời tiết trong suốt quá trình gieo trồng cà phê. Trong vùng trồng nguyên liệu, đặc biệt là nơi phơi hạt cà phê sẽ được trang bị những tấm phủ để hạn chế gió thổi hoặc những trận mưa đột xuất có thể làm ảnh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.


Tầng che phủ trên cao tại vùng nguyên liệu Real Bean Coffee

The overhead cover at Real Bean Coffee material area

 • Overhead cover

In order to limit the use of pesticides to the lowest level, the coffee growing model at Real Bean Coffee is also equipped with a cover at the top. This cover helps avoid to some harmful insects and the effects of weather conditions during the coffee growing process. In the material growing area, especially the coffee bean drying area, it will be equipped with covers to limit wind blow or unexpected rains that may affect product quality.


Kế đến đối với khâu chế biến và đóng gói, các sản phẩm cà phê của Real Bean Coffee đều được rang mộc theo phương pháp truyền thống mà không thêm vào bất kỳ chất bảo quản hay phụ gia nào khác. Bao bì cũng là bao bì giấy được thiết kế với một van thoát khí một chiều hỗ trợ cho quá trình degas một cách tự nhiên nhất mà không sử dụng hoá chất.


For processing and packaging, Real Bean Coffee's coffee products are roasted according to the traditional method without adding any other preservatives or additives. The material of the packaging is made of kraft paper and is designed with a one-way valve to support the degas process in the most natural way without the use of chemicals.

Hầu như trong toàn bộ quy trình sản xuất đều sử dụng các nguồn năng lượng tự nhiên để sản xuất và gieo trồng cà phê. Điểm này giúp cho mức giá cà phê ở Real Bean Coffee luôn giữ ở mức ổn định trong ba năm qua, tiết kiệm chi phí theo hướng bền vững.


The entire production process, natural energy sources are used to produce and grow coffee. Therefore, this helps the price of coffee at Real Bean Coffee has always remained at a stable price for the past three years, saving costs in a sustainable way.

2. Real Bean Coffee định hướng cho người nông dân về phương pháp giảm thiểu rác thải & sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách - một “điểm nóng” trong canh tác nông nghiệp.

2. Real Bean Coffee orients farmers on methods of reducing waste & using pesticides in accordance with regulations - a "hot spot" in agricultural farming.


Với sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao mức sống cho nông dân vùng Tây Nguyên, Real Bean Coffee không những chú trọng về sản phẩm mà doanh nghiệp còn mong muốn có thể giúp người dân thay đổi được nhận thức về quy trình trồng cà phê sạch, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, công ty sẽ hướng dẫn, áp dụng mô hình biotech khi trồng cà phê. Việc này sẽ giúp cho công ty có thể dễ dàng quản lý, đảm bảo chất lượng sản phẩm hạn chế việc người nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong quá trồng cây. Đảm bảo được sản lượng cây cà phê theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu & hạn chế việc lãng phí, dư thừa sau mỗi mùa vụ.


With the mission of promoting sustainable economic growth and improving living standards for farmers in the Central Highlands, Real Bean Coffee not only focuses on products but also wishes to help people change their perception of the quality coffee growing process according to international standards. Specifically, the company will guide and apply the biotech model when growing coffee. This will help the company easily manage, ensure product quality, and limit the use of pesticides by farmers in the growing process. Ensure coffee production according to global food safety and hygiene standards & limit waste and excess after each crop.


Bên cạnh xây dựng vùng trồng cà phê đặc sản để người nông dân có thể quan sát và áp dụng. Các chuyên viên kỹ thuật nhân của Real Bean Coffee cũng tổ chức những chuyến đi thực tiễn để quan sát, hướng dẫn, giải thích về những mặt lợi và mặt hại cho người dân về những phương pháp canh tác. Từ xưa đến nay, người nông dân chủ yếu trồng trọt dựa theo những kinh nghiệm mà cha ông truyền lại, nên có một số khó khăn trong việc canh tác mà họ không có phương phái giải quyết hay mắc sai lầm thì đều được các anh kỹ sư chỉ rõ và hướng dẫn. Cũng như việc sử dụng các loại phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nếu dùng không đúng quy định có thể gây hại cho sức khoẻ của người canh tác và người tiêu dùng, cũng được giải đáp kỹ càng cho người nông dân.


Besides building a specialty coffee growing area for farmers to observe and apply. Specialists of Real Bean Coffee also organize some trips to observe, guide and explain the advantages and disadvantages of farming methods to farmers. Since ancient times, farmers have mainly planted crops based on the experience handed down by their forefathers, so there are some difficulties in farming that they have no way to solve or make mistakes. Specialists will answer for them. As well as the use of fertilizers or pesticides, if used improperly, can harm the health of farmers and consumers are also carefully answered for farmers.


Ngoài ra, trong tương lai doanh nghiệp cũng mở rộng nhu cầu các sản phẩm làm từ cà phê như bã cà phê,...để gia tăng thu nhập và khuyến khích người nông dân tái chế, hạn chế việc lãng phí nguyên liệu, thực phẩm để bảo vệ môi trường. Đối với góc độ tiêu dùng, để giảm thiểu lượng rác thải nhựa có hại cho môi trường Real Bean Coffee đã cho thiết kế bao bì làm từ giấy kraft có thể phân huỷ và tái sử dụng.


In addition, in the future, the enterprise will also expand the demand for products made from coffee such as coffee grounds, ... to increase income and encourage farmers to recycle, limit the waste of raw materials, and food to protect the environment. From a consumer perspective, to reduce the amount of plastic waste that is harmful to the environment, Real Bean Coffee has designed packaging made of kraft paper that can be decomposed and reused.


3. Truyền cảm hứng cho người tiêu dùng, bạn bè và đối tác ở khắp nơi trên thế giới về văn hóa thưởng thức cà phê ở Việt Nam và hiểu về trách nhiệm sản xuất và tiêu dùng bền vững:


3. Inspiring consumers, friends, and partners around the world about the drinking coffee culture in Vietnam & understanding the responsible production and sustainable consumption:

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu này, trước tiên Real Bean Coffee chia sẻ quy trình sản xuất tiết kiệm năng lượng, tận dụng ánh nắng mặt trời để phơi phóng, áp dụng mô hình biotech, khuyến khích nông dân không sử dụng chất hóa học hoặc thuốc trừ sâu khi canh tác,...thông qua các bài viết chia sẻ trên Blogs ở website, Facebook chính thức của thương hiệu.

To ensure this goal, first of all, Real Bean Coffee shares about the energy-saving production process, taking advantage of the sun to expose it, applying a biotech model, and encouraging farmers do not to use chemicals or pesticides when farming,... through Blogs posts at the brand's official website & Facebook.Thêm vào đó, Real Bean Coffee cũng tích cực tham gia các sự kiện như ​​Mekong Connect 2021, "She Disrupts Vietnam 2021" - Cuộc thi khởi nghiệp dành cho phái nữ, cuộc thi "Coffees Roasted at Origin" (Cà phê rang tại gốc) lần thứ 7 năm 2021,…, trước tiên là để nhằm quảng bá sản phẩm cà phê đặc sản sạch, chất lượng đến từ Việt Nam.Thứ hai là để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, các đối tác, tổ chức khác thông qua câu chuyện xây dựng thương hiệu Real Bean Coffee - thương hiệu về cà phê đặc sản Việt Nam.


In addition, Real Bean Coffee also actively participates in events such as Mekong Connect 2021, "She Disrupts Vietnam 2021" - Startup competition for women, the 7th "Coffees Roasted at Origin" contest in 2021, etc., firstly to promote clean and quality specialty coffee products from Vietnam. Secondly, to inspire young people, partners and organizations through the story of building the brand Real Bean Coffee - a brand of Vietnamese specialty coffee.


Vào tháng 4/2021 Real Bean Coffee cũng đóng góp vào Quỹ vắcxin Covid-19 chi nhánh Tam Kỳ tổ chức bởi báo Tuổi Trẻ để đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc chống dịch với đất nước.


In April 2021 Real Bean Coffee also contributed to the Covid-19 vaccine fund of Tam Ky branch organized by Tuoi Tre newspaper to contribute a small part to the fight against the epidemic in the country.

—------


Đã hơn 100 năm khi cà phê du nhập vào Việt Nam và trở thành một loại thức uống không thể thiếu của hầu hết mọi người Việt. Đối với mỗi con đất Việt cà phê không chỉ là một thức uống đơn thuần mà nó còn tượng trưng cho cả một văn hoá uống cà phê pha phin rất riêng của dân tộc.


It has been more than 100 years since coffee was introduced to Vietnam and became an indispensable drink for most Vietnamese people. For Vietnamese people, coffee is not only a simple drink, but it also symbolizes the country's culture of drinking coffee with filter.


Ở Việt Nam nổi tiếng với cà phê pha phin đặc trưng, là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới nhưng chỉ có một vài thương hiệu cà phê đến từ Việt Nam được bạn bè quốc tế biết đến do những người nông dân Việt Nam vẫn cứ mãi lấy công làm lời khi phải bán giá nông sản thô.


Vietnam is famous for its distinctive filter coffee flavor, famous as the second largest coffee-producing country in the world, but only a few coffee brands from Vietnam are known by international friends. Because the farmers - the coffee growers still make a profit by the sale of raw agricultural products.


Thêm vào đó, theo sự phát triển nhanh chóng, nhộn nhịp của xã hội ngày nay, khách hàng ngày càng tìm kiếm những thức uống cà phê nhanh, tiện lợi, tiết kiệm thời gian, dẫn đến một số cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận đã cho sản xuất những loại cà phê thương mại có hại cho sức khỏe người tiêu dùng.


In addition, according to the rapid and bustling development of today's society, customers are looking for fast, convenient, and time-saving coffee drinks. Leading to a number of for-profit individuals and organizations that have produced commercial coffees that are harmful to consumers' health.


Real Bean Coffee mong muốn có thể thay đổi cách nhìn nhận của người tiêu dùng và các đối tác trong và ngoài nước về cà phê thô, cà phê chế biến chất lượng thấp tại Việt Nam. Các sản phẩm cà phê đặc sản của Real Bean Coffee như một lời khẳng định các doanh nghiệp đến từ Việt Nam vẫn có đủ năng lực để sản xuất hàng cà phê đặc sản theo tiêu chuẩn quốc tế.


Real Bean Coffee desires to be able to change the perception of consumers and domestic and foreign partners about low-quality raw coffee in Vietnam. Real Bean Coffee's specialty coffee products are an affirmation that businesses from Vietnam still have the capacity to produce specialty coffee products according to international standards.Trong tương lai, Real Bean Coffee sẽ đặc biệt chú trọng vào quảng bá văn hoá uống cà phê Robusta thông qua các bài viết, các sự kiện, diễn đàn về cà phê để đưa cà phê đặc sản Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Thay đổi nhận thức không phải là một việc làm dễ dàng và nhanh chóng nhưng Real Bean Coffee sẽ luôn nỗ lực và kiên trì để có thể cho mọi người thấy được giá trị thực của cà phê đặc sản Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao mức sống cho bà con nông dân vùng Tây Nguyên.


In the future, Real Bean Coffee will pay special attention to promoting the Robusta coffee drinking culture through articles, events, and forums about coffee to introduce Vietnamese specialty coffees to international friends. Changing perception is not an easy and quick job, but Real Bean Coffee will always strive and persevere to be able to show everyone the true value of Vietnamese specialty coffee. Since then, contributed to improving the living standards for farmers in the Central Highlands.


Source: sdg-tracker.org

www.un.org

baodaklak.vn

baristaschool.vn

---------------

“Uống cả nắng gió” vừa là thông điệp cũng vừa là một lời hứa của Real Bean Coffee về việc mang đến những sản phẩm cà phê đặc sản chất lượng từ cao nguyên Tây Nguyên đến tay người tiêu dùng. Nối tiếp mục tiêu 12 “Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm”, Real Bean Coffee sẽ tiếp tục triển khai những tiêu chí phát triển bền vững khác của Liên Hợp Quốc trong quá trình sản xuất và quản lý doanh nghiệp. Hãy theo dõi chúng tôi để khám phá về câu chuyện thương hiệu mà Real Bean Coffee xây dựng để đưa sản phẩm cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới.


"Drink with dreams" is both a message and a promise of Real Bean Coffee about bringing quality specialty coffee products from the Central Highlands to consumers. Next to the goal of 12 "Responsible production and consumption", Real Bean Coffee will continue to implement other sustainable development goals of the United Nations in the process of production and business management. Follow us to discover the brand story that Real Bean Coffee built to bring Vietnamese specialty coffee products to the world.


54 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page